Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phòng ngừa tham nhũng: Nhận diện hành vi các tiêu chuẩn đánh giá

13-10-2020

CMSC Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó các hành vi tham nhũng là do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...) thực hiện các hành vi sau:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó các hành vi tham nhũng là do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp...) thực hiện các hành vi sau:

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp 18 Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng, chống tham nhũng

- Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

- Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc vì vụ lợi;

- Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

Trên đây là nội dung xác định, nhận diện hành vi tham nhũng bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 2, Luật phòng chống tham nhũng.

Hằng năm, căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Như vậy, việc đánh giá các vụ việc, vụ án tham nhũng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào 6 tiêu chí hành vi tham nhũng để kết luận về số lượng, tính chất và mức độ tham nhũng. Các tiêu chí đó bao gồm: Số lượng người có hành vi tham nhũng; Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng; Lĩnh vực để xảy ra và Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng; Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra; Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Nhận thức công tác phòng, chống tham nhũng là “Phòng còn hơn Chống”. Do đó từ ngày 15 tháng 8 năm 2019, nội dung Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh cũng được các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực trong và ngoài nhà nước điều được tập trung thực hiện thông qua các tiêu chí đánh giá các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực trong nhà nước sẽ tập trung đánh giá các Kết quả việc thực hiện công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích; Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập và kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

Nội dung trên đây được quy định cụ thể tại Điều 18, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng. Như vậy, để phục vụ cho công tác đáng giá công tác phòng, chống tham nhũng Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cần phải ban hành các quy định việc thực hiện công khai, minh bạch; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện hàng năm … trong quản lý điều hành trong nội bộ và quản lý nhà nước theo quy định./.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 1388

Thống kê truy cập

Đang truy cập:520

Tổng truy cập: 6471036