Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phê duyệt Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

01-12-2022

Phê duyệt Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tỉnh Bình Dương nằm ở vị trí trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng. Đến nay tỉnh là một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước.

Cơ khí đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển, đảm bảo phát triển bền vững và là xương sống của nền kinh tế. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng là trung tâm công nghiệp của cả nước, ngành cơ khí có vai trò rất quan trọng và còn nhiều tiềm năng phát triển. Mặc dù là địa phương có thế mạnh về công nghiệp, ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đạt doanh thu cao nhất cả nước nhưng những ngành cơ khí đóng vai trò động lực cho các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thật sự phát triển.