Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phát huy ưu điểm của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

19-01-2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các hoạt động giao dịch hành chính, giao dịch dân sự, góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước. Ngày 17/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 220/UBND-NC về việc sử dụng chức năng quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân để xác thực thông tin của công dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc sử dụng chức năng quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử để kiểm tra thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân của công dân, không yêu cầu công dân phải xuất trình Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cũ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Trường hợp mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử không có thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn công dân đến cơ quan nơi tiếp nhận đề nghị cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân để xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ.