Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương chú trọng thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ trong xu thế phát triển kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0

19-11-2019

CMSC Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3138/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ theo Quyết định 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững và phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ. Tại địa phương, cơ quan quản lý nhà nước tập trung rà soát các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đã được quy định phù hợp với lợi ích và trình độ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Kinh tế chia sẻ không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế. Nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số, hàng năm, ngành Công Thương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện xây dựng và phát triển hệ sinh thái, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ. Đồng thời ban hành các Kế hoạch hành động nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp, sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ. Với mục tiêu chú trọng các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ nói trên, Ngành Công thương cần thay đổi tư duy, cách thức quản lý nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển, tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế./.

 

 


KIM BÌNH - VĂN PHÒNG SỞ

Lượt xem: 136

Thống kê truy cập

Đang truy cập:167

Tổng truy cập: 291975