Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019

19-12-2019

CMSC Kết quả khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019

Căn cứ Công văn số 5280/UBND-KTN ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 721/KH-SCT ngày 09/5/2019 của Sở Công thương về việc tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SCT ngày 12/6/2019 của Giám đốc Sở Công thương về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi;

Căn cứ Thông báo số 1898/TB-SCT ngày 16/10/2019 của Sở Công thương về kết quả Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019;

Hội thi tìm hiểu được tổ chức từ ngày 15/7/2019 đến 31/9/2019, với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động xã hội; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả.

Sở Công thương thông báo kết quả khen thưởng hội thi, trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Hội nghị tổng kết ngành Công thương được tổ chức 8h ngày 25/12/2019 để công bố và nhận giải ./.

Thông báo kết quả Hội thi.

Quyết định khen thưởng.


Tài liệu đính kèm: 248-QD-SCT.signed.pdf

Lượt xem: 1321

Thống kê truy cập

Đang truy cập:456

Tổng truy cập: 8588635