Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Kế hoạch Thanh tra đột xuất thuộc danh mục Bí mật Nhà nước

16-09-2020

Từ ngày 01/7/2020, Kế hoạch thanh tra đột xuất thuộc danh mục bí mật nhà nước, được quy định tại Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Bí mật nhà nước độ Mật gồm có: Trong hoạt động thanh tra thì Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng; báo cáo kết quả và nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai. Trong hoạt động giải quyết tố cáo những thông tin về họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác; nội dung  báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

Tương tự. trong hoạt động phòng, chống tham nhũng thì những thông tin: họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác và nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng; Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng; Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Các nội dung nêu trên là Bí mật nhà nước độ Mật, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 61

Thống kê truy cập

Đang truy cập:375

Tổng truy cập: 325313