Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Cục Công Thương địa phương: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

31-03-2023

Nhằm thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao. Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã ban hành công văn về việc lựa chọn, có ý kiến đối với sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Bình Dương đã đăng kí 26 sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực năm 2022 tham gia Bình chọn ở cấp quốc gia.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Năm 2023, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ V.

 Cục Công Thương địa phương đã triển khai thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ V tại công văn số 221/CTĐP-TTCN ngày 23/3/2023. Mục đích của việc bình chọn nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2022 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia.

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn phải là sản phẩm đã được bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (Giấy chứng nhận còn giá trị), đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn ở cấp quốc gia theo quy định, là những sản phẩm thực sự đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hội đồng bình chọn sẽ tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá thực tế sản phẩm tại một số cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn để có thông tin thực tế, chính xác đánh giá đúng chất lượng sản phẩm cũng như việc đảm bảo việc tuân thủ đúng, đủ các quy định đối với quá trình sản xuất sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn; công bố kết quả bình chọn và tổ chức Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 dự kiến được thực hiện vào quý III năm 2023.