Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

05-06-2017

Từ 01/06/2017, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy hoạch phát triển điện mặt trời.

Theo Quyết định, quy hoạch phát triển điện mặt trời bao gồm quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh. Quy hoạch phát triển điện mặt trời làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện mặt trời, được điều chỉnh phù hợp với các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng mặt trời trong từng thời kỳ. Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia và quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh được lập một lần cho giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. Từ các giai đoạn quy hoạch sau, quy hoạch phát triển điện mặt trời được lồng ghép vào Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Quy hoạch phát triển điện mặt trời chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới, không áp dụng cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Bộ Công Thương tổ chức lập quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công bố và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi có tiềm năng phát triển điện mặt trời tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Việc công bố và điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.

Nội dung chính của Quy hoạch phát triển điện mặt trời gồm: 1- Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia có các nội dung chính như: Tiềm năng năng lượng mặt trời của các địa phương; Danh mục các dự án điện mặt trời; Định hướng đấu nối các dự án điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia; 2- Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh có các nội dung chính: Tiềm năng năng lượng mặt trời của tỉnh; Diện tích và ranh giới các khu vực phát triển các dự án điện mặt trời; Danh mục các dự án điện mặt trời; Quy mô công suất của từng dự án điện mặt trời và phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

 


Lượt xem: 24

Thống kê truy cập

Đang truy cập:230

Tổng truy cập: 292226