Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

21-01-2011

Ngày 31/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2457/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Ngày 31/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2457/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. 

Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Phấn đấu đến năm 2015 cung ứng được ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao đạt trình độ quốc tế; 80 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm; 40 cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tập thể nghiên cứu khoa học mạnh về công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tạo ra được ít nhất 10 công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng kinh tế trọng điểm; 50 tập thể nghiên cứu khoa học mạnh về công nghệ cao, 20 cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt trình độ quốc tế.

Ban chỉ đạo Chương trình do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ.

Dưới đây là một số giải pháp để thực hiện chương trình:

1. Hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
2. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao
3.Hỗ trợ và tạo điều kiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực công nghệ cao.
4. Áp dụng một số cơ chế, chính sách ưu đãi
5. Đa dạng hóa và tập trung nguồn vốn thực hiện chương trình
6. Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế về công nghệ cao.
7. Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao.


Lượt xem: 106

Thống kê truy cập

Đang truy cập:181

Tổng truy cập: 8519230