Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy định Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

22-06-2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Chính phủ khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp khi có hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đáp ứng quy định. Tuy nhiên, Nghị định mới bổ sung yêu cầu cụ thể trong việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trong quá trình thẩm định, Sở Công thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm với thang điểm 100 cho các tiêu chí:

 

Cụm công nghiệp Phú Chánh

Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm);

Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm);

Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm);

Phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Doanh nghiệp, hợp tác xã có số điểm từ 50 trở lên được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, mở rộng cụm công nghiệp hoặc ngừng thực hiện, chậm triển khai dự án 12 tháng so với tiến độ tại quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn hoặc quyết định lựa chọn chủ đầu tư khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nội dung cụ thể tại đây


Kim Bình – Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập:79

Tổng truy cập: 13778