Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương phát triển bền vững cùng với KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

11-12-2021

Bình Dương phát triển bền vững cùng với KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân. Theo đó, nhận thức về chuyển đổi số không ngừng vận động và biến đổi và là yếu tố quan trọng nhất để đi đến thành công.