Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương định hướng phát triển công nghiệp bền vững

05-12-2022

Bình Dương định hướng phát triển công nghiệp bền vững

Từ những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”. Trong đó, Phát triển công nghiệp bền vững là một trong những tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.