Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương ban hành kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

01-12-2021

Bình Dương ban hành kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

          Để Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2021 – 2025 tốt hơn và có chiều sâu, Bình Dương căn cứ Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị định số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2306/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6418/KH-UBND ngày 30/11/2021 về việc Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

          Nhằm thực hiện tốt theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ trong công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 -2025, các ngành, các cấp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; Kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng:  hệ thống tổng đài 1800.6838; Tăng cường chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và Quốc tế.

Hình. số tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng

          Qua đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chuyên ngành từ các nguồn lực, các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh để thực hiện kế hoạch này theo hàng năm. Đồng thời, các cơ quan ban ngành phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên mọi thông tin đại chúng đến người dân. Đặc biệt, Sở Công Thương và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các hoạt động tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội.  

 


Thanh Tâm - P.QLTM

Lượt xem: 475

Thống kê truy cập

Đang truy cập:180

Tổng truy cập: 4969489