Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Báo cáo nội dung liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà

21-06-2021

Thực hiện Công văn số 2574/UBND-KT ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Công văn số 3259/BCT-ĐL ngày 07/6/2021 của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn (văn bản đính kèm)

Để có cơ sở báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu, Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bàn tỉnh có công trình điện mặt trời trên mái nhà thực hiện báo cáo theo phụ lục đính kèm.

Thời gian thực hiện rà soát báo cáo theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/6/2021 để Sở tổng hợp báo cáo. Báo cáo (giấy) gửi về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương), tập tin điện tử (bản chụp hoặc scan) vui lòng gửi trước về địa chỉ email: qlnlktat.sct@gmail.com.

Quá trình triển khai thực hiện, chưa rõ nội dung hoặc có khó khăn vướng mắc (nếu có) đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời liên hệ (Ông) Trần Thành Long – 0913.041.085 để được trao đổi hướng dẫn.

1. Văn bản pháp lý:

- Công văn số 3259/BCT-ĐL ngày 07/6/2021 của Bộ Công Thương. 

- Công văn số 2574/UBND-KT ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.

- Công văn số 1393/SCT-QLNL&KTAT ngày 18/6/2021 của Sở Công Thương.

2. File mẫu báo cáo:

- Phụ lục 01 (Áp dụng cho hộ gia đình).

- Phụ lục 02 (Áp dụng cho mái nhà xưởng công trình công nghiệp).

- Phụ lục 03 (Áp dụng cho mái công trình nông nghiệp).


Công Danh - Văn phòng Sở

Lượt xem: 4245

Thống kê truy cập

Đang truy cập:854

Tổng truy cập: 8497599