Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ban hành Kế hoạch đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

11-12-2021

Ban hành Kế hoạch đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 29/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số riển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo lộ trình, tiến độ hoàn thành 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.