Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2021)

10-11-2021

ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2021)

Sáng ngày 03/11/2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đảng ủy, chủ trì, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ tham dự hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Toàn quán triệt nội dung, ý nghĩa của hội nghị nhằm thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên hàng năm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bên cạnh đó đồng chí đã thông qua Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề đã tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Những nội dung cơ bản về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa lý luận, thực tiễn cũng như một số giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của tập thể, cá nhân để tổ chức thực hiện, đồng thời đưa chuyên đề vào nội dung kiểm tra giám sát hàng năm của chi bộ, từ đó liên hệ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 

 


Công Danh - Văn phòng

Lượt xem: 247

Thống kê truy cập

Đang truy cập:126

Tổng truy cập: 4525891