Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

23-03-2022

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 18/3/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên, quần chúng. Dự chỉ đạo và tham gia báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai 08 văn bản của Đảng: (1) Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (2) Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (3) Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21/02/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (4) Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về việc học tập nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (5) Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; (6) Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (7) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (8) Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.