Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Toàn văn dự thảo

Căn cứ văn bản số 9666/BCT-ĐL ngày 18/10/2017 của Bộ Công Thương về việc đóng góp ý kiến dự thảo ĐMC và quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035;

Thực hiện công văn chuyển số 1647/VPUB-KTN ngày 15/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương về việc góp ý kiến dự thảo về quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia.

Nay Sở Công Thương kính gửi dự thảo đánh giá môi trường chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 (có file dự thảo đính kèm). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/11/2017 (gửi kèm thư điện tử: danhtc@binhduong.gov.vn), để kịp tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trả lời Bộ Công Thương theo chỉ đạo.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Sở ban ngành./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 30-06-2019

Các ý kiến đóng góp