Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 19/2017/TT-BCT Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện 29-09-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
2 20/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công 29-09-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
3 10272/VBHN-VPCP Nghị định Về thủ tục hành chính 27-09-2017 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng
4 10271/VBHN-VPCP Nghị định Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 27-09-2017 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng
5 108/2017/NĐ-CP Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý phân bón 20-09-2017 Nguyễn Xuân Phúc
6 06/2017/TT-BCT Thông tư sửa Đổi bổ sung Thôn tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 của Bộ Công Thương quy Định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19-09-2017 Trần Tuấn Anh
7 17/2017/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện quy định về khu ( điểm) chợ biên giới tại Hiệp định TM biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCNVN & Chính phủ nước CHND Trung Hoa 19-09-2017 Trần Tuấn Anh
8 1404/SCT-QLTM Góp ý phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 14-09-2017 Hồ Văn Bình
9 106/2017/NĐ-CP Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 14-09-2017 Nguyễn Xuân Phúc
10 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14-09-2017 Nguyễn Xuân Phúc