Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 27/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 24/200/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 19-03-2003 Phan Văn Khải
2 02/2002/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 16-12-2002 Nguyễn Văn An
3 35/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C ban hành tại phục lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) 29-03-2002 Phan Văn Khải
4 42/2002/QĐ-TTg Về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia 19-03-2002 Phạm Gia Khiêm
5 90/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 23-11-2001 Phan Văn Khải
6 87/2001/TT-BTC Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình môn học 30-10-2001 Nguyễn Thị Kim Ngân
7 27/2001/QH10 Phòng cháy và chữa cháy 29-06-2001 Nguyễn Văn An
8 24/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tưnước ngoài tại Việt Nam 31-07-2000 Phan Văn Khải
9 51/1999/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 51/1999/NĐ-CP ngày 08thangs 07 năm 1999 Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 08-07-1999 Phan Văn Khải
10 09/1998/QĐ-VPCP Ban hành quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ 22-11-1998 Đoàn Mạnh Giao