Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 216/BC-SCT Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 22-02-2018 Nguyễn Văn Dành
2 22/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửa dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấp phép sản xuất thuốc lá 22-02-2018 Vũ Thị Mai
3 13/VBHN-BCT Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 22-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
4 14/VBHN-BCT Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp 22-02-2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
5 01/2018/TT-BTP Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 02-02-2018 Bộ trưởng Lê Thành Long
6 416/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 31-01-2018 Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
7 08/2018/TT-BTC Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành 25-01-2018 Vũ Thị Mai
8 95/BC-SCT Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 22-01-2018 Nguyễn Văn Dành
9 233/QĐ-BCT Quyết định 233/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 18-01-2018 Trần Quốc Khánh
10 09/2018/NĐ-CP Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 15-01-2018 Nguyễn Xuân Phúc