Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1329/SCT-QLNL Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện 30-08-2017 Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Dương Nguyễn Văn Hữu
2 11/2017/TT-BCT Quy Định về hoạt Động tạm nhập, tái xuất, tái nhập & chuyển khẩu hàng hóa 28-08-2017 Trần Tuấn Anh
3 14/2017/TT-BCT Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 28-08-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
4 18/2017/QĐ-UBND Quyết định Về việc thực hiện một sốQuy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 21-08-2017 Trần Thanh Liêm
5 98/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 18-08-2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
6 7551A/BCT-KH Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 17-08-2017 Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
7 05/2017/TT-BNV THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 15-08-2017 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
8 92/2017/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07-08-2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
9 7027/BCT-TTTN Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 04-08-2017 Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An
10 13/2017/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 03-08-2017 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh