Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Nghị định Về công tác Văn thư Bộ Công Thương 110/2014/NĐ-CP 08-04-2004
2 Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PB GD PL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân Bộ Công Thương 32/CT-TW 09-12-2003
3 Luật xây dựng Bộ Công Thương 16/2003/QH11 26-11-2003
4 Về sử dungh năng lương tiết kiệm và hiệu quả Bộ Công Thương 102/2003/NĐ-CP 03-09-2003
5 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Bộ Công Thương 67/2003/NĐ-CP 13-06-2003
6 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Bộ Công Thương 35/2003/NĐ-CP 04-04-2003
7 Nghị định của Chính phủ số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 24/200/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công Thương 27/2003/NĐ-CP 19-03-2003
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương 02/2002/QH11 16-12-2002
9 Nghị định của Chính phủ số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C ban hành tại phục lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) Bộ Công Thương 35/2002/NĐ-CP 29-03-2002
10 Về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Công Thương 42/2002/QĐ-TTg 19-03-2002
11 Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Công Thương 90/2001/NĐ-CP 23-11-2001
12 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình môn học Bộ Công Thương 87/2001/TT-BTC 30-10-2001
13 Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công Thương 27/2001/QH10 29-06-2001
14 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tưnước ngoài tại Việt Nam Bộ Công Thương 24/2000/NĐ-CP 31-07-2000
15 Nghị định của Chính phủ số 51/1999/NĐ-CP ngày 08thangs 07 năm 1999 Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 Bộ Công Thương 51/1999/NĐ-CP 08-07-1999
16 Ban hành quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ Bộ Công Thương 09/1998/QĐ-VPCP 22-11-1998
17 Nghị định của chính phủ số 89-CP ngày 07 tháng 8 năm1997 ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân Bộ Công Thương 89-CP 07-08-1997
18 Về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Bộ Công Thương 36-CP 24-04-1997
19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương 52-L/CTN 12-11-1996

Thống kê truy cập

Đang truy cập:127

Tổng truy cập: 4525980