Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Công Thương 111/2015/NĐ-CP 03-11-2015
2 Về phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Công Thương 111/2015/NĐ-CP 03-11-2015
3 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 48/2015/QĐ-UBND 30-10-2015
4 Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh Bộ Công Thương 36/2015/TT-BCT 28-10-2015
5 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hành cạnh tranh Bộ Công Thương 11/2015/TT-BKHĐT 27-10-2015
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bộ Công Thương 13/2015/TT-BTP 29-09-2015
7 Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Bộ Công Thương 36/2015/QĐ-UBND 17-09-2015
8 Nghị định Về đăng ký doanh nghiệp Bộ Công Thương 78/2015/NĐ-CP 14-09-2015
9 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Bộ Công Thương 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08-09-2015
10 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bộ Công Thương 36/2015/QĐ-UBND 07-09-2015
11 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bộ Công Thương 32/2015/QĐ-UBND 26-08-2015
12 Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung. Bộ Công Thương 8873/QĐ-BCT 24-08-2015
13 Quyết định số 7248/QĐ-BCT ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương 7248/QĐ-BCT 15-07-2015
14 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Bộ Công Thương 85/2015/QH13 25-06-2015
15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương 80/2015/QH13 22-06-2015
16 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Bộ Công Thương 05/2015/TT-BKHĐT 16-06-2015
17 Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Bộ Công Thương 12/2015/TT-BCT 12-06-2015
18 Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Bộ Công Thương 85/2015/TT-BTC 03-06-2015
19 Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. Bộ Công Thương 10/2015/TT-BCT 29-05-2015
20 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Bộ Công Thương 46/2015/NĐ-CP 12-05-2015
21 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Bộ Công Thương 03/2015/TT-BKHĐT 06-05-2015
22 Quyết định số 4204/QĐ-BCT ngày 27/4/2015 của Bộ Công Thương danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Bộ Công Thương 4204/QĐ-BCT 27-04-2015
23 Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23/04/2015 của Bộ Công Thương quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Bộ Công Thương 06/2015/TT-BCT 23-04-2015
24 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ hành hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi lê Bộ Công Thương 05/2015/TT-BCT 27-03-2015
25 Sửa đổi, bổ sung quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Bộ Công Thương 04/2015/TT-BCT 16-03-2015
26 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Bộ Công Thương 01/2015/TT-BKHĐT 15-02-2015
27 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Bộ Công Thương 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP 14-02-2015
28 Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương Bộ Công Thương 283/QĐ-UBND 30-01-2015
29 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014 Bộ Công Thương 229/QĐ-BTP 30-01-2015
30 Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Bộ Công Thương 01/2015/TT-BCT 12-01-2015

Thống kê truy cập

Đang truy cập:272

Tổng truy cập: 4946461