Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
# Trích yếu Cơ quan ban hành Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tài liệu
1 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Chính phủ 24/2020/NĐ-CP 24-02-2020
2 Kết quả triển khai Hiệp định CPTPP của các Bộ, Ngành, địa phương trong năm 2019 Bộ Công Thương 696/BCT-ĐB 05-02-2020
3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Chính phủ 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020
4 Phê duyệt " Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4109/QĐ-UBND 31-12-2019
5 Phê duyệt Đề án " Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa, năng lực công nghệ và hiệu quả quản lý tri thức trong một số ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4110/QĐ-UBND 31-12-2019
6 Phê duyệt Đề án Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 4112/QĐ-UBND 31-12-2019
7 Ban hành Quy định Một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 3586/QĐ-UBND 04-12-2019
8 Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá Bộ Công Thương 28/2019/TT-BCT 15-11-2019
9 Phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 3210/QĐ-UBND 31-10-2019
10 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Chính phủ 44/2019/QH14 14-06-2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:221

Tổng truy cập: 4044501