logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
20/2008/NĐ-CP 03/03/2008 Chính phủ Nghị định Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Tải về máy
5/2008/QĐ-UBND 07/02/2008 UBND tỉnh Bình Dương Quyết định Về việc chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
04/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 04/2008/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 92/2006/NĐ-CP VỀ LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tải về máy
09/2007/TTLT-BTP-BTC 26/12/2007 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn việc quản lý và xử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tải về máy
33/2007/NQ-HĐND7 22/12/2007 HĐND tỉnh Bình Dương Nghị quyết Về việc phê chuẩn nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
151/2007/NĐ-CP 05/11/2007 Chính phủ Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác Tải về máy
127/2007/NĐ-CP 03/09/2007 Chính phủ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tải về máy
07/2007/TTLT-BTM-BTC 30/08/2007 Bộ Tài chính, Bộ Thương mại THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 07/2007/TTLT-BTM-BTC HƯỚNG DẪN VỀ KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DO BỘ THƯƠNG MẠI VÀ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Tải về máy
07/2007/TT-BTNMT 20/08/2007 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Tải về máy
05/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 Tải về máy
678/2008/QĐ-BKH 01/07/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu Tải về máy
66/2008/NĐ-CP 20/06/2008 Chính phủ Nghị định Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tải về máy
07/2008/QĐ-BCT 30/05/2008 Bộ Công thương Quyết định Ban hành hệ thống chỉ tiêu, theo dõi, giám sát chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công Tải về máy
58/2008/NĐ-CP 29/05/2008 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chon nhà thầu xây dựng theo pháp luật xây dựng Tải về máy
49/2008/NĐ-CP 16/05/2008 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý công trình xây dựng Tải về máy