logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1068/2008/QĐ-BKH 11/09/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Tải về máy
1048/2008/QĐ-BKH 09/09/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Tải về máy
937/2008/QĐ-BKH 22/08/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp Tải về máy
04/2008/TT-BKH 08/08/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Tải về máy
731/2008/QĐ-BKH 08/07/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Tải về máy
06/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Hóa chất năm 2007 Tải về máy
05/2007/QH12 01/07/2008 Quốc hội Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 Tải về máy
678/2008/QĐ-BKH 01/07/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu Tải về máy
66/2008/NĐ-CP 20/06/2008 Chính phủ Nghị định Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tải về máy
07/2008/QĐ-BCT 30/05/2008 Bộ Công thương Quyết định Ban hành hệ thống chỉ tiêu, theo dõi, giám sát chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công Tải về máy
58/2008/NĐ-CP 29/05/2008 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chon nhà thầu xây dựng theo pháp luật xây dựng Tải về máy
49/2008/NĐ-CP 16/05/2008 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý công trình xây dựng Tải về máy
20/2008/NĐ-CP 03/03/2008 Chính phủ Nghị định Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Tải về máy
5/2008/QĐ-UBND 07/02/2008 UBND tỉnh Bình Dương Quyết định Về việc chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về máy
04/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Chính phủ NGHỊ ĐỊNH 04/2008/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 92/2006/NĐ-CP VỀ LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tải về máy