logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương Tải về máy
2454/QĐ-BCT 01/08/2018 Bộ Công Thương Quyết định 2454/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
87/2018/NĐ-CP 01/08/2018 Chính phủ Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí Tải về máy
2195/QĐ-BCT 15/07/2018 Bộ Công Thương Quyết định 2195/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
81/2018/NĐ-CP 15/07/2018 Chính phủ Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tải về máy
16/2018/TT-BCT 04/07/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương Tải về máy
13/2018/TT-BCT 01/07/2018 Bộ Công Thương Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Tải về máy
71/2018/NĐ-CP 01/07/2018 Chính phủ Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ Tải về máy
14/2017/QH14 01/07/2018 Quốc hội Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 Tải về máy
2089A/QĐ-BCT 01/07/2018 Bộ Công Thương Quyết định 2089A/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
10/2017/QH14 01/07/2018 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về máy
61/2018/NĐ-CP 21/06/2018 Chính phủ Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 BỘ CÔNG THƯƠNG Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương & Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
1229/QĐ-BCT 02/05/2018 Bộ Công thương Quyết định 1229/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy