logo

Loại văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
08/2018/TT-BTC 12/03/2018 Bộ Tài Chính Thông tư 08/2018/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành Tải về máy
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về máy
1757/BCT-TTTN 08/03/2018 Bộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Tải về máy
80/QĐ-BCT 31/12/2018 Bộ Công Thương Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định/chứng nhận sản phẩm dệt may Tải về máy
24/2012/TT-BCT 31/10/2018 Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Tải về máy
1221/QĐ-TTg 21/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 Tải về máy
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương Tải về máy
81/2018/NĐ-CP 15/07/2018 Chính phủ Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Tải về máy
10/2017/QH14 01/07/2018 Quốc hội Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải về máy
61/2018/NĐ-CP 21/06/2018 Chính phủ Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Tải về máy
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương Tải về máy
1229/QĐ-BCT 02/05/2018 Bộ Công thương Quyết định 1229/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Tải về máy
40/2018/NĐ-CP 02/05/2018 Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tải về máy
686/QĐ-BCT 22/03/2018 Bộ Công Thương Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Tải về máy
01/2018/TT-BTP 20/03/2018 Bộ Tư pháp Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành Tải về máy