logo

Xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 9/2018

Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 19,56 tỷ USD, giảm 19,1% (tương ứng giảm 4,62 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2018.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 331,57 tỷ USD, tăng 14% (tương ứng tăng 40,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9 năm 2018 có mức thặng dư 878 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2018 tiếp tục thặng dư với mức ​5,57 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,43 tỷ USD, giảm 18,7%, tương ứng giảm 3,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018 khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 216,43 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 27,09 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI đạt thặng dư 1,74 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9/2018 và tính đến hết ngày 15/9/2018 đạt 21,18 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 10,22 tỷ USD, giảm 23,3% (tương ứng giảm 3,11 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 168,57 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 23,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 8/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 biến động giảm ở hầu hết các mặt hàng, trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh là: điện thoại các loại và linh kiện 13,6%, tương ứng giảm 419 triệu USD; hàng dệt may giảm 23,8%, tương ứng giảm 415 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 19,9%, tương ứng giảm 326 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 31,7%, tương ứng giảm 290 triệu USD; giày dép các loại giảm 23,6%, tương ứng giảm 170 triệu USD; sắt thép các loại giảm 51,8%, tương ứng giảm 155 triệu USD; hàng thủy sản giảm 28,6%, tương ứng giảm 139 triệu USD…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,59 tỷ USD, giảm 21,6% (tương ứng giảm 2,08 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2018 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 118,81 tỷ USD, tăng 16,4% tương ứng tăng 16,78 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 70,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 9,34 tỷ USD, giảm 14% (tương ứng giảm 1,51 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Tính đến hết ngày 15/9/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 163 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 17,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 8/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng sau: dầu thô giảm 398 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 384 triệu, tương ứng giảm 18%; xăng dầu các loại giảm 124 triệu tương ứng giảm 42,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 109 triệu USD, tương ứng giảm 10,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 77 triệu, tương ứng giảm 5,4%....

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2018 đạt 5,85 tỷ USD, giảm 14,5% (tương ứng giảm 995 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/9/2018, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 97,63 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 10,31 tỷ USD, chiếm 59,9% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước

Trung tâm Xúc tiến thương mại.