logo

Nghị định 134/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định quy định về các loại hàng hóa, quy định điều kiện được miễn, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định 134 đã mở rộng đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật thương mại và đầu tư.

Nếu một mặt hàng vừa được áp dụng mức thuế suất ưu đãi và mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi nếu mức thuế suất ưu đãi trong trường hợp này thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt. Doanh nghiệp sẽ được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt cao hơn mức thuế suất ưu đãi.

Một điểm đáng lưu ý tại Nghị định 134 là doanh nghiệp được bảo lãnh tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo một trong hai hình thức: bảo lãnh riêng, hoặc bảo lãnh chung. Theo đó, bảo lãnh riêng là việc tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho một tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trong khi bảo lãnh chung là việc tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho hai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục Hải quan.

Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

- Miễn thuế cho từng lần nhập cảnh đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với các vật phẩm (không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu) có tổng trị giá hải quan không quá 10.000.000 đồng.

- Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng có trị giá hải quan không vượt quá 2.000.000 đồng hoặc có trị giá hải quan trên 2.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm.

- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo (quy định tại Phụ lục IV) có trị giá hải quan không vượt quá 10.000.000 đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.

- Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu/ xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu bao gồm Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện; hàng hóa dùng làm hàng mẫu; máy móc, thiết bị chỉ để thực hiện gia công; Sản phẩm gia công xuất khẩu ...

- Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu như nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, thành phẩm...

- Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục, Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan, Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Ngoài ra, Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định các điều khoản về hoàn thuế, nhập khẩu như: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm; 

Đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế thì được hoàn thuế...

Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ban hành, tức 01/09/2016 và thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP đồng thời bãi bỏ các Quyết định sau:

- Số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015,

- Số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015,

- Số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013,

- Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009.

Anh Thư - P.QLCN-SCT.