logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 02/2017

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02/2017 ước đạt 1.894,7 triệu USD, giảm 14,5% so với tháng trước, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 337,3 triệu USD, giảm 22,5% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.557,3 triệu USD, giảm 12,5% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 02 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 4.110,7 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 772,6 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3.338 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 277,4 triệu USD, tăng 17,8%;  hàng dệt may: 234,4 triệu USD, tăng 11,6%; hàng giày da: 180,4 triệu USD, tăng 24,2%; gốm sứ: 12,5 triệu USD, tăng 22,8%; mủ cao su: 13.626 tấn, tăng 3,8%, v.v…

Tháng 02/2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.416,5 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 02 tháng đạt 2.999,4 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Hưng Thảo - KHTCTH.