logo

Hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương tháng 01/2018

Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 năm 2018ước đạt 2.651 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 474,2 triệu USD, tăng3,6% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.176,8 triệu USD, tăng3,8% so với tháng trước và tăng 18,9% so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh, tăng 18,9% (chiếm 82,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh).

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 382,5triệu USD, tăng4,1% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ; hàng dệt may: 315,3 triệu USD, tăng4,2% so với tháng trướcvà tăng 18,1% so với cùng kỳ; hàng giày da: 266,3 triệu USD, tăng 4,1%so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ; gốm sứ: 18,4 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ; mủ cao su:20.026 tấn, tăng3,7%  so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ,…

Có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, trong đó có 19/23 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%.Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ, như: sản phẩm gỗ (+17,2%), hàng dệt may (+18,1%), giày dép (+18,6%), hàng gốm sứ (+ 9,4%), mủ cao su (+5,8%).

Kim ngạch nhập khẩutháng 01 năm 2018ước đạt 2.150,5 triệu USD, tăng3,5%so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19% và chiếm tỷ trọng 82,3%.

Chủ yếu là nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị điện tử. Có 18/19 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, chỉ có 01 mặt hàng giảm là xăng dầu (-51%).

 

 

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT.