logo

Bộ Công Thương ban hành thông tư 14/2017/TT-BCT bãi bỏ quy định áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ngày 28/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Theo đó, thương nhân nhập khẩu một số sản phẩm thép quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT được làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương hoặc thủ tục xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép tại các Sở Công Thương địa phương đối với các sản phẩm thép phục vụ sản xuất, gia công.

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Tuấn Hoàng - QLĐT&HTQT.