logo

Bình Dương: 5 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9,2 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 2.012,4 triệu USD, tăng 9,8% so với tháng trước, tăng 19,6% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 2.012,4 triệu USD, tăng 9,8% so với tháng trước, tăng 19,6% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 350,8 triệu USD, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 11,1% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.661,5 triệu USD, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 21,5% so cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 9.240,5 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.821,4 triệu USD, tăng 9,9% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.419,1 triệu USD, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 5/2018 cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 213,6 triệu USD, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 8% so cùng kỳ; hàng dệt may: 192 triệu USD, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 15,2% so cùng kỳ; hàng giày da: 216,9 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 6,6% so cùng kỳ; gốm sứ: 14,5 triệu USD, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 6,8% so cùng kỳ; mủ cao su: 16.440 tấn, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 5,2% so cùng kỳ,…

Năm tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ, có 23/23 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ, như: sản phẩm gỗ (+15,5%), hàng dệt may (+17,8%), giày dép (+14,7%), hàng gốm sứ (+9,5%), mủ cao su (+9,9%).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 năm 2018 ước đạt 1.551,4 triệu USD tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 82,7%.

Lũy kế 5 tháng năm 2018 đạt 7.092,6 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,8% và chiếm tỷ trọng 82,2%. Có 16/16 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT.