logo

Sở Công Thương Bình Dương phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Sở Công Thương Bình Dương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề: xây dựng “Công sở văn minh, thân thiện - công chức tận tâm, năng động, sáng tạo”

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền thân thiện, công chức thân thiện” năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề: xây dựng “Công sở văn minh, thân thiện - công chức tận tâm, năng động, sáng tạo” thông qua các nội dung cụ thể, thiết thực; tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Công Thương năm 2018. Đó là:

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển của Ngành; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ giữa nhiệm kỳ giai đoạn (2015-2020) và hoàn thành các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành. Cụ thể như:

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh và xây dựng mới các chính sách, đề án, quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm do Ngành quản lý trên địa bàn; tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào các dự án, chương trình, kế hoạch của Ngành theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp cao, công nghiệp cơ khí trọng điểm. Tăng cường các hoạt động khuyến công để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại Bình Dương;

Đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia có hiệu quả việc ổn định và phát triển thị trường trong nước, phát triển các mặt hàng trọng yếu; tăng cường công tác kiểm tra - kiểm soát thị trường; chống, đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Kết nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm trong dây chuyền từ sản xuất đến tiêu thụ, tiêu dùng sản phẩm hiệu quả, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức, viên chức; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hợp lý;

Duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua: Chung sức xây dựng nông thôn mới; “Làm theo Bác”,…

2. Thi đua “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các chỉ tiêu cụ thể:

- 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký thực hiện “Làm theo Bác” chủ đề năm 2018;

- 100% đăng ký thực hiện giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- 100% CCVC và NLĐ tích cực chủ động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

3. Thực hiện xây dựng “Chính quyền thân thiện – công sở thân thiện” thông qua các hoạt động như: Tiếp tục tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” lần 3 năm 2018 cho các đối tượng là người lao động trong ngành Công Thương trên tỉnh Bình Dương; xây dựng và vận hành “Diễn đàn pháp luật” trên Cổng điện tử của Sở và tiếp tục duy trì phong trào thi đua 3 Hơn “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong toàn Ngành

4. Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Một số hoạt động nội bật như: chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế; cải tiến, cập nhật quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vận hành thông suốt trên phần mềm ứng dụng CNTT và Duy trì tổ chức Hội thao, hội thi Kể chuyện, văn nghệ - Karaoke chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước;

5. Xây dựng doanh nghiệp “Hội nhập và phát triển” thông qua việc tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể CCVC và NLĐ trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)./.

Minh Trí – Văn phòng Sở-SCT.