logo

Một số điểm nổi bật trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 21/06/2018, Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC) cho tổ chức, cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành.

Bộ phận một cửa tại Sở Công Thương Bình Dương

Theo đó, một số nội dung yêu cầu trong giải quyết TTHC đối với Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sẽ được áp dụng, thi hành.

Trước tiên, về nguyên tắc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền mà không làm phát sinh chi phí. Quá trình này được đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng các phương thức khác nhau, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân trên cơ sở lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ, Bộ phận Một cửa cần chú trọng việc công khai, hướng dẫn thực hiện; tiếp nhận; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa theo quy định; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, bố trí trang thiết bị và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Gắn liền với 7 nhiệm vụ cần phải thực hiện, Bộ phận một cửa có 6 quyền đi kèm. Trong đó nổi bậc nhất là có quyền “Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định”  và “Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân“… nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng … bảo đảm an toàn thông tin

Do đó tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa được quy định một cách chi tiết, rõ ràng hơn đó là:

- Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp bộ đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  - Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao;

- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở.

Nghị định này cũng quy định cụ thể về các hành vi không được làm trong quá trình giải quyết hồ sơ đối với cán bộ tại Bộ phận Một cửa. Cụ thể, cán bộ tại Bộ phận Một cửa không được sách nhiễu, gây phiền hà khó khăn cho tổ chức cá nhân nộp hồ sơ; Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…

Đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được gian lận, lừa dối, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc dùng các thủ đoạn khác để hối lộ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ; Xúc phạm danh dự của cơ quan có thẩm quyền …

Về cách thức, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm: Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính….là những điểm nổi bật được quy định cụ thể tại Điều 16,17,18,19 Nghị định này.

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 23/4/2018 có 7 chương, 41 điều và có hiệu lực thi hành ngày 21/6/2018 đã có những bước cải tiến rỏ nét hơn trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Diệu Hằng – Văn phòng Sở.

Các bài viết đã đăng