logo

Kết nối 05 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Công Thương sẽ triển khai thêm 05 thủ tục hành chính trong năm 2018.

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020,  Bộ Công Thương sẽ triển khai 05 TTHC trong năm 2018.

Hiện nay, Bộ Công thương đã triển khai 06 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Với việc triển khai chính thức 05 TTHC vào ngày 18/12 tới đây, Bộ Công thương sẽ nâng số lượng TTHC triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia là 11 thủ tục và là đơn vị thứ ba hoàn thành kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu,  nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 được ban hành tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Danh sách 05 TTHC sẽ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia vào ngày 18/12/2018

1. Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp

3. Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

4. Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN

5. Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Bãi bỏ một số thông tư của Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu

Theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Ngành Hải quan sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 TTHC.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở rà soát toàn bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính, Quyết định số 2141/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã  Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Riêng lĩnh vực hải quan, cắt giảm 05 TTHC và đơn giản hóa 09 TTHC.

05 TTHC được cắt giảm:

1.     Thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về TTHC hải quan;

2.     Thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi;

3.     Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan Hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế;

4.     Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

5.     Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Theo phương án đơn giản hóa TTHC được phê duyệt, có 09 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan được đơn giản hóa. Trong đó, 02 thủ tục là công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được cắt giảm 01 loại giấy tờ là “chứng minh thư nhân dân”  ra khỏi hồ sơ. 07 TTHC còn lại cũng được cắt giảm nhiều loại giấy tờ, cụ thể :

1.     Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

2.     Thủ tục công nhận kho ngoại quan, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

3.     Thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

4.     Thủ tục xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với kho xăng dầu, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

5.     Thủ tục công nhận kho hàng không kéo dài, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

6.     Thủ tục công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;

7.     Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

Các bài viết đã đăng