logo

Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), sáng ngày 10/01/2018, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Sở Công Thương.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 nghị quyết: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó tập trung nghiên cứu Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau hội nghị, các đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân; các chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Sở Công Thương, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động tập thể, kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết và lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch hành động đạt hiệu quả cao nhất, nỗ lực đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Hình ảnh đảng viên và quần chúng Sở Công Thương tham gia học tập Nghị quyết

Nguồn tin: Minh Hằng - XTTM.

Các bài viết đã đăng