logo

Đảng bộ Sở Công thương, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ

Sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng mà còn mở rộng dân chủ trong Đảng, nhất là việc thảo luận và quyết định các công việc của tổ chức cơ sở Đảng.

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 của Đảng bộ Sở Công thương, hàng quý các chi, đảng bộ trực thuộc được phân công luân phiên chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể công chức, viên chức trong toàn đảng bộ. Trong tháng 9, Chi bộ 2 được phân công sinh hoạt với chủ đề “Sửa đổi lối làm việc, nền tảng của cán bộ, đảng viên” nhằm phân tích làm rõ giá trị của tác phẩm, qua đó liên hệ đến từng cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tác phẩm gồm sáu phần (Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách mạng, Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo và Chống thói ba hoa), đề cập việc sửa chữa, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Tác phẩm khẳng định thành tựu của Đảng khi lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, xác định trong điều kiện khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền thì nhất thiết phải “sửa đổi lối làm việc”. Cán bộ, đảng viên cần kiên quyết khắc phục ba loại khuyết điểm chính đó là bệnh chủ quan, ba hoa và hẹp hòi. Theo Người, chỉ khi nào mỗi cán bộ, đảng viên khắc phục được ba căn bệnh này thì mới có khả năng thực hiện vai trò lãnh đạo nhân dân. Người cũng chỉ ra cách khắc phục các căn bệnh này là phải thông qua học tập, tự phê bình và phê bình: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế, phải chữa cái bệnh kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông… Về phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn, nhằm đoàn kết và thống nhất nội bộ, cho nên khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải theo nguyên tắc “phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”, người được phê bình vui lòng nhận để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu sáu kinh nghiệm để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình. Những kinh nghiệm này đều gắn với yêu cầu khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra ở phần phê bình và sửa chữa; Người đề cao vai trò của cán bộ, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém, Người cũng chỉ ra rất nhiều chính sách của chúng ta thì đúng, nhưng cách làm thì sai. Đặc biệt, Người cho rằng tất cả các công việc mà Đảng, Chính phủ làm đều là vì nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Người khẳng định Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Người nêu rõ những lý tưởng, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta, trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà cán bộ, đảng viên thường mắc phải và chỉ ra những biện pháp để khắc phục những khuyết điểm này, Người cũng cho rằng cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Từ đó, Người đã phân tích sâu sắc các nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai trò, tác dụng của đội ngũ cán bộ. Người còn chỉ dẫn cách lãnh đạo: Lãnh đạo đúng là quyết định mọi vấn đề cho đúng, tổ chức thi hành cho đúng, tổ chức kiểm soát cho đúng. Sự lãnh đạo thiết thực trong mọi công việc của Đảng là phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng, học hỏi quần chúng, nhưng không theo đuôi quần chúng…

Xuyên suốt tác phẩm là những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là “công bộc” của nhân dân. Người nhấn mạnh: “Đảng viên và cán bộ cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. Người cho rằng, tính xấu của một người chỉ có hại cho người đó, nhưng nếu người đó là đảng viên, cán bộ thì tính xấu đó sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân.

Đã trải qua 71 năm, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra và nhấn mạnh phải “sửa đổi” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc, vẫn luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Với tư cách là một cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng theo quan điểm của Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên Sở Công thương tỉnh Bình Dương cần phải:

1. Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết.

2. Coi trọng đạo đức các mạng: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

3. Phải giữ kỷ luật, phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình.

4. Đã tình nguyện vì dân, vì nước, đã là người cách mạng thì phải cổ gắng phát triển những tính tốt và sửa tính xấu.

5. Tuyệt đối tránh các bệnh: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh háo danh.

6. Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ cần phải tự xét và xét đồng chí mình, ai có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố gắng tự sửa chữa và giúp nhau sửa chữa.

7. Đối với khuyết điểm cần phân tích rõ ràng, để đấu tranh sửa chữa; dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề là nội dung thi trắc nghiệm có thưởng, nhằm cô đọng lại những nội dung chính và những bài học bổ ích từ tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, một tài liệu “gối đầu giường” của mỗi cán bộ, đảng viên được chủ tịch Hồ Chí Minh viết tại ngôi nhà sàn Khau Tý vào tháng 10 năm 1947 (nay là Di tích Khau Tý thuộc xóm Nà Tra, xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Công Danh-P.QLNL-SCT.

Các bài viết đã đăng