logo

Bộ Công Thương: Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017 và gửi về Cục CT&BVNTD trước ngày 15/1/2018 theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024.22205015, fax 024.22205003.

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2017 và gửi về Cục CT&BVNTD trước ngày 15/1/2018 theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024.22205015, fax 024.22205003.

Để thống nhất nội dung báo cáo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp báo cáo theo mẫu và tải mẫu báo cáo định kỳ năm 2017 tại đây.       

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT).