logo

Quy định mới áp dụng đối với đối tượng phải thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến thương mại điện tử nắm bắt thông tin về đối tượng thuộc diện phải thông báo website thương mại điện tử đối với Bộ Công Thương.

Sửa đổi quy định về quản lý website thương mại điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó ngày 20/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 về quản lý website Thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 về quản lý thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/10/2018.

Nội dung chi tiết cụ thể như sau:

- Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Sửa đổi đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Điều 13 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

- Điều chỉnh quy định tại Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BCT như sau:

“Đối tượng thông báo là chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”.

- Điều chỉnh quy định tại Điều 13 Thông tư số 59/2015/TT-BCT như sau:

“Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này”.

- Sửa đổi tên Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thành Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Như vậy theo quy định của Thông tư này thì các đối tượng là Thương nhân; Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử; Các cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh thì không phải làm thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng cho Bô Công Thương. Các đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến và Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

                                                                                 

Nguyên Trân. P. QLĐT&HTQT.