logo

Dĩ An: 6 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ 06 tháng đạt hơn 33.000 tỷ

Hoạt động sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 45.150 tỷ đồng, đạt 50,66% kế hoạch (kế hoạch 89.119 tỷ đồng) và tăng 10,76% so với cùng kỳ.

Sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động thương mại, công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thị xã Dĩ An tiếp tục ổn định và phát triển.

Hoạt động sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 45.150 tỷ đồng, đạt 50,66% kế hoạch (kế hoạch 89.119 tỷ đồng) và tăng 10,76% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước đạt 68 tỷ đồng (chiếm 0,15%); khu vực ngoài nhà nước đạt 18.484 tỷ đồng (chiếm 40,94%); khu vực đầu tư nước ngoài đạt 26.598 tỷ đồng (chiếm 58,91%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện 33.948 tỷ đồng, đạt 50,16% kế hoạch (kế hoạch 67.677 tỷ đồng).

Với những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018 về các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp và thương mại là cơ sở quan trọng giúp địa phương và các doanh nghiệp có động lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018 đã đề ra.                                                                       

Kim Cúc – P.KHTCTH-SCT.