logo

Bình Dương:  Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 15.000 tỷ đồng

Tháng 5 năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.554,2 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 20,4% so cùng kỳ.

Tháng 5 năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.554,2 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 20,4% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 14.758,5 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 20,4% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 795,8 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 21% so cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 75.423,9 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 71.676,8 tỷ đồng, tăng 16,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 3.747,2 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Hưng Thảo – P.KHTCTH-SCT.

Các bài viết đã đăng