logo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 05/2017 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 05/2017 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5/2017 ước đạt 13.642,5 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 13.149,4 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 493,1 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 48,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 66.352,2 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 64.058,5 tỷ đồng, tăng 17,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 2.293,7 tỷ đồng, tăng 31,9%.

Hưng Thảo - KHTC-TH.