logo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 04/2017 tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tỉnh Bình Dương tháng 04/2017 tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ

Tháng 4/2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.207 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 12.693,7 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 21,6% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 513,3 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 52.618 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 50.797,7 tỷ đồng, tăng 19,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 1.820,3 tỷ đồng, tăng 30,6%.

Hưng Thảo - KHTC-TH.