logo

Thông tư quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Vừa qua Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo quy định, Sở Công Thương tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá của các thương nhân quy định tại Khoản 3 Điều 9 và các thương nhân thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư này có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá các tổ chức sản xuất, nhập khẩu sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Công Thương Bình Dương như sau: Quy trình nộp 02 bộ, biểu mẫu quy định đối với đăng ký giá (phụ lục số 1), kê khai giá (phụ lục số 2), Sở Công Thương tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân. Thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở tiếp nhận Biểu mẫu hợp lệ, thì thương nhân có quyền được mua, bán theo mức giá đăng ký, kê khai giá.

Quy định về điều chỉnh giá theo mẫu (Phụ lục số 3) thay cho kê khai giá khi điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó. Trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo lần liền kề trước đó, thương nhân phải thực hiện kê khai giá.

Thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá có các nghĩa vụ và trách nhiệm:  công bố trên trang điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về mức giá đăng ký, mức giá kê khai và công khai trong toàn bộ hệ thống phân phối của mình; Thông báo bằng văn bản về hệ thống phân phối của mình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phân công tiếp nhận văn bản đăng ký giá, kê khai giá theo mẫu (Phụ lục số 4); Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng của mình trong phạm vi cả nước; Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký giá, kê khai giá; Niêm yết công khai giá bán theo quy định của pháp luật; Bán sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng theo quy định của Điều 4 và Điều 10 Thông tư này.

Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách; tiếp nhận kiểm tra, rà soát văn bản; Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Thanh Tâm - QLTM.