logo

Sở Công thương sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc Sở tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW

Công tác cán bộ được Sở Công thương Bình Dương quan tâm hàng đầu. Việc sáp nhập các phòng chuyên môn Sở nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả tối đa và cho phù hợp với các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.

Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn sau khi được hợp nhất, sáp nhập theo lộ trình năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Sở Công thương đã chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, trình và được Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Công thương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lộ trình đến năm 2020 số lượng các phòng chuyên môn thuộc Sở Công thương tỉnh Bình Dương từ 08 phòng còn 04 phòng (Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Quản lý thương mại và phòng Quản lý công nghiệp).

Trên cơ sở Quyết định số 919-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình các nội dung đã được phê duyệt. Trong năm 2019, Sở đã thực hiện sáp nhập Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế vào Phòng Quản lý thương mại hiện nay thành Phòng Quản lý thương mại và hợp nhất Phòng Quản lý Năng lượng với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thành Phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn. Như vậy, trong năm 2019 sau sắp xếp thì số lượng các phòng chuyên môn thuộc Sở là 06 phòng (Văn phòng, Thanh tra Sở, Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp, Quản lý công nghiệp, Quản lý thương mại, Quản lý năng lượng và Kỹ thuật an toàn).

Việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc Sở đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn, khả thi và hiệu quả;công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện; việc phân công, bố trí và sử dụng công chức cũng như kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm, từ đó phát huy tốt năng lực, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của Sở theo Quyết định số 919-QĐ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy.

Thanh Vân - Văn phòng Sở-SCT.

Các bài viết đã đăng