logo

Bình Dương: tăng cường thanh kiểm tra các cửa hàng xăng dầu địa bàn tỉnh

​Sáng ngày 27-6, tại phòng họp B – Sở Công thương tỉnh Bình Dương, tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 118/QĐ-SCT ngày 20/6/2019 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra do ông Lê Khắc Thời - Chánh Thanh tra Sở Công thương làm Trưởng đoàn, ngoài ra còn có các thành viên thuộc Thanh tra Sở và đại diện phòng Quản lý thương mại cùng tham gia phối hợp với Đoàn thanh tra. Đoàn có nhiệm vụ thanh tra các điều kiện kinh doanh, công tác an toàn đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Lê Khắc Thời – Trưởng Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra

Bên cạnh đó, đây là chương trình làm việc trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-SCT ngày 18/12/2018, việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra sẽ do Giám đốc Sở Công thương trực tiếp giám sát. Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Tại buổi công bố, sau khi đọc toàn văn Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã giới thiệu và giải thích quyền, nhiệm vụ của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thời hạn thanh tra; dự kiến lịch làm việc. 

Mục đích của Đoàn thanh tra sẽ đánh giá được tình hình chấp hành pháp luật về các điều kiện kinh doanh, công tác an toàn đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu (nếu có), góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định pháp luật; đồng thời nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, sửa đổi các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo phù hợp với thực tiễn; Giúp cho các đối tượng được thanh tra thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngay sau khi Quyết định được công bố, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thực tế tại các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và kết quả kiểm tra các hồ sơ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo và tham mưu cho Giám đốc Sở Công thương có Kết luận thanh tra theo đúng quy định./.

Nguồn: Anh Ngọc – Thanh tra Sở-SCT.