logo

Tình hình việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước về quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất; góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý và thực hiện tốt an toàn trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước về quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất; góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý và thực hiện tốt an toàn trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Ngày 18/4/2017, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất tại các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương  do Thanh tra Sở chủ trì và phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Đoàn đã kiểm tra 08/20 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra nhìn chung các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất.

Đoàn kiểm tra tại kho bảo quản của Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra có 01 đơn vị đã xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương nhưng các giải pháp nêu trong Biện pháp chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn so với hiện trạng cơ sở vật chất của đơn vị nên Sở Công Thương Bình Dương chưa xác nhận. Đoàn đã yêu cầu đơn vị trên nhanh chóng có các giải pháp nêu ra trong Biện pháp để đáp ứng các yêu cầu về an toàn so với cơ sở vật chất của đơn vị và gửi Sở Công Thương xác nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra tại kho bảo quản của Công ty TNHH Nanpao Resins Việt Nam

Ngoài ra, có 01 đơn vị trên địa bàn thị xã Thuận An đã có hành vi mua, bán hóa chất độc nhưng không có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất; Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hóa chất với số tiền phạt là: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) và 01 đơn vị trên địa bàn thị xã Tân Uyên đã có hành vi không có trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm; Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hóa chất với số tiền phạt là: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng). Qua đó, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 02 đơn vị khi mua, bán hóa chất độc phải yêu cầu đơn vị cung cấp lập Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định tại Điểm D Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và trang bị các thiết bị,  phương tiện ứng cứu sự cố tại khu vực sản xuất, kinh doanh và cất giữ hóa chất nguy hiểm theo quy định tại Luật Hóa chất năm 2007.

Tới đây, Đoàn tiếp tục kiểm tra tại các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh./.

Anh Ngọc - Thanh tra Sở.